Υπηρεσίες Κοστολόγησης

Οι υπηρεσίες της πρότυπης Κοστολόγησης  της  ADEPT CONSULTING, περιλαμβάνουν:
  • Προτυποποίηση του κόστους όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Επιχείρηση ή τον Οργανισμό.
  • Υπολογισμό του πραγματικού κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών της Επιχείρησης ή του Οργανιμού.
  • Σύγκριση απολογιστικού με το πραγματικό κόστος των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Ανάλυση και ερμηνεία των αποκλίσεων.
  • Παράθεση προτεινόμενων λύσεων για μείωση του κόστους των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από τις Επιχειρήσεις και του Οργανισμούς (Cost Analysis).
  • Ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με τη Διοίκηση των Ιδιωτικών και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.