Στοχοθεσία – Αποδοτικότητα

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ADEPT CONSULTING που αφορούν στη στοχοθεσία της αποδοτικότητας των Ιδιωτικών Οργανισμών αφορούν σε:

 

 • Διατύπωση δήλωσης προορισμού του Οργανισμού ως μια λεπτομερή περιγραφή των επιδιωκόμενων στόχων του.
 • Προσδιορισμός των Στρατηγικών Στόχων ανά οπτική γωνία
  – των οικονομικών πόρων
  – των πολιτών-πελατών
  – των εσωτερικών διαδικασιών
  – της μάθησης και συνεχούς βελτίωσης.
 • Κατάρτιση του Χάρτη Στρατηγικών Αλληλεπιδράσεων, όπου αποτυπώνονται οι σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος που αναπτύσσονται μεταξύ των στρατηγικών στόχων της οργάνωσης ανά οπτική γωνία, ώστε η κάθε επίδοση της καθεμιάς να οδηγεί στη βελτίωση των υπολοίπων.
 • Καθορισμός δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.
 • Ανάπτυξη – Υπόδειξη πρωτοβουλιών.
 • Κριτική επισκόπηση των ενεργειών της μέσω εκθέσεων απολογισμού δράσης και εκθέσεων αποτελεσμάτων.
 • Reporting & Budgeting μεγάλων Ιδιωτικών Ομίλων και Δημοσίων Οργανισμών