Γενική Συμβουλευτική

Η ADEPT CONSULTING παρέχει γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως:
  • Συμβουλευτική για τη διαμόρφωση των εσωτερικών διαδικασιών Διοίκησης και Οργάνωσης, μέσω της εκπόνησης κατάλληλων μελετών αναδιοργάνωσης.
  • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Διοίκησης και Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων.
  • Διαχείριση Έργων
  • Υπηρεσίες παροχής συστημάτων ελέγχων που απευθύνονται στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης.
  • Υπηρεσίες μελετών για τη στρατηγική ανάπτυξη Ιδιωτικών Οργανισμών.
  • Υπηρεσίες συμβουλών επιχειρηματικότητας για νέους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
  • Υπηρεσίες Συστάσεως Επιχειρήσεων στο εξωτερικό.