Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών

Η ADEPT CONSULTING παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες ορκωτών λογιστών – ελεγκτών όπως:
  • Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου.
  • Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου.
  • Επισκόπηση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Ειδικοί Έλεγχοι (Due Diligence).
  • Διαχειριστικοί Έλεγχοι.
  • Έλεγχος βάση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών.
  • Ειδικοί Έλεγχοι για συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα.
  • Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης.