Στοχοθεσία – Αποδοτικότητα

Στοχοθεσία – Αποδοτικότητα

Στοχοθεσία – Αποδοτικότητα Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ADEPT CONSULTING που αφορούν στη στοχοθεσία της αποδοτικότητας των Ιδιωτικών Οργανισμών αφορούν σε:   Διατύπωση δήλωσης προορισμού του Οργανισμού ως μια λεπτομερή περιγραφή των επιδιωκόμενων...
Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών

Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών

Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών Η ADEPT CONSULTING παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες ορκωτών λογιστών – ελεγκτών όπως: Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου. Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου. Επισκόπηση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Ειδικοί Έλεγχοι...
Γενική Συμβουλευτική

Γενική Συμβουλευτική

Γενική Συμβουλευτική Η ADEPT CONSULTING παρέχει γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως: Συμβουλευτική για τη διαμόρφωση των εσωτερικών διαδικασιών Διοίκησης και Οργάνωσης, μέσω της εκπόνησης κατάλληλων μελετών αναδιοργάνωσης. Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών...