Λογιστικά – Φορολογικά – Φοροτεχνικά

Η ADEPT CONSULTING παρέχει εξειδικευμένες λογιστικές – φορολογικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες όπως:
 • Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • Εκπόνηση Φακέλων Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
 • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Φορολογικές Συμβουλές και Φορολογικός Σχεδιασμός (tax planning)
 • Σχεδιασμός Φορολογικής Στρατηγικής
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Εποπτεία Διαδικασιών Λογιστηρίου
 • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου και Διαιτησίας
 • Εξειδικευμένους Φορολογικούς Ελέγχους